International:
Walter Leasing Print Logo Pozrieť – Vybrať – Zobrať so sebou

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie opisuje, ako spoločnosť WALTER LEASING GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com a všetky s ňou spojené koncernové podniky (skupina „WALTER GROUP“, „my“) spracovávajú Vaše osobné údaje. Súpis podstatných koncernových podnikov, v ktorých mene sú vydávané nižšie uvedené informácie, nájdete tu

Skupina WALTER GROUP je zodpovedná za to, aby dostatočne chránila Vaše osobné údaje a dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany, právoplatného zaobchádzania a utajenia osobných údajov ako aj bezpečnosti údajov.

Nasledujúce úpravy sú všeobecné a rozsiahlym spôsobom sa týkajú všetkých procesov spracovania údajov v rámci skupiny WALTER GROUP. To znamená, že sa Vás budú nasledujúce úpravy týkať iba čiastočne.

Skupina WALTER GROUP spracováva osobné údaje principiálne pre nasledujúce účely:

 • Spracovávanie na nás adresovaných ponúk a dopytov, napr. zo strany (potenciálnych) prepravných partnerov, zo strany osôb, ktoré nás chcú poveriť prepravami, dodávkami, objednávkami a pod. alebo sa iným spôsobom usilujú o spoluprácu
 • Jednania o zmluvách a vyhotovenie ponúk ako aj zmlúv
 • Posúdenie spôsobilosti ako zmluvného partnera, napr. kontroly bonity v prípade potenciálnych zákazníkov, dodávateľov atď.
 • Realizácia našich zmluvných a obchodných vzťahov, napr. vykonanie prepráv (dispozícia) a dodávok, plnenie nájomných a lízingových zmlúv, vystavenie faktúr, spracovanie upomienok, spracovanie reklamácií a škodových udalostí, riadenie kvality, realizácia nášho nákupu, optimalizácia našich výkonov a služieb využívaním obchodných aplikácií (napr. monitoring prepravy, portály a atď.)
 • Customer Relationship, to znamená napr. rozosielanie informácií, informačných spravodajcov, ponúk, propagačného a reklamného materiálu, priebežná starostlivosť o zákazníkov, uskutočňovanie podujatí atď.
 • Zastrešenie a správa poistiek, likvidácia škodových udalostí
 • Fleet Management: Údržba, oprava a starostlivosť o naše vozidlá
 • Vývoj produktu
 • Správa koncernových spoločností
 • Prevádzka IT infraštruktúry, napr. zaistenie bezpečnosti, aktuálneho stavu techniky, údržba atď.
 • Poskytnutie internetových stránok: Zlepšenie a vývoj internetových stránok, vypracovanie štatistík využívania, rozpoznanie, zabránenie a vyšetrenie útokov na internetové stránky atď.


 • Osobné údaje získava skupina WALTER GROUP

  • od Vás osobne: napr. pri dopytoch na nás, pri príprave zmlúv, v rámci plnenia s nami uzatvorených zmlúv
  • od koncernových spoločností v rámci skupiny WALTER GROUP
  • od tretích strán, napr. prepravných partnerov alebo zákazníkov za účelom vybavenia zákaziek
  • z verejne prístupných zdrojov, napr. zoznam firiem, pozemková kniha, justičný vestník (Ediktsdatei), registre spolkov, obchodný register
  • z Vášho internetového prehliadača (automaticky) pri návšteve internetových stránok skupiny WALTER GROUP

  Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Obchodné vzťahy s nami ale nebudú možné, pokiaľ nebudeme mať k dispozícii nevyhnutné osobné údaje. Taktiež nemôžeme, resp. nedokážeme zaručiť všetky funkcie našich internetových stránok, pokiaľ nám neposkytnete svoje k tomu nevyhnutné osobné údaje.

 • Údaje o mene, napr. meno, priezvisko, meno používateľa atď.
 • Údaje týkajúce sa osoby, napr. vek, pohlavie, dátum narodenia, národnosť, úloha v spoločnosti/podniku/prevádzke, kópie preukazov atď.
 • Kontaktné údaje, napr. adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.
 • Identifikačné údaje, napr. číslo preukazu totožnosti, číslo cestovného pasu, zákaznícke číslo atď.
 • Bankové údaje, napr. číslo účtu, údaje týkajúce sa bonity atď.
 • Úradné údaje, napr. spisová značka, daňové identifikačné číslo, zrážky zo mzdy/platu, pas nájomníka (Nemecko) atď.
 • Údaje o vozidle, napr. číslo motorového vozidla, číslo podvozku, číslo motora, štátna poznávacia značka, osvedčenie o evidencii, tankovacia karta, informácie o vodičskom preukaze vysokozdvižného vozíka atď.
 • Súbory s obrázkami a videozáznamami
 • IT údaje o používaní, napr. údaje o spojení, informácie o prihlásení, prístupové údaje, IP adresa, URL, meno používateľa pre z vonku dosiahnuteľné systémy atď.
 • Údaje o používaní internetových stránok: Dátum a čas volania, IP adresa, názov a verzia internetového prehliadača, určité cookies atď.
 • Údaje o reakcii osôb, napr. poznámky týkajúce sa reakcie pri odpovedaní a URL, korešpondencia a vysvetlivky týkajúce sa bežiacich zisťovaní atď.
 • Rasový/etnický pôvod, napr. miesto narodenia v preukazoch atď.
 • Údaje o polohe, napr. údaje GPS, časová pečiatka, signál GPS, údaje o polohe (stupeň zemepisnej dĺžky a šírky) atď.

Právnymi základmi pre spracovanie Vašich údajov z našej strany sú:

 • Plnenie zmlúv a vykonávanie predzmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR), napr., keď organizujeme hladký priebeh prepráv a dodávok, spracovávame reklamácie a hlásenia škôd, vystavujeme faktúry, vykonávame riadenie kvality, vypracovávame ponuky, spracovávame a odpovedáme na Vaše dopyty atď.
 • Náš prevažujúci oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), napr., keď Vám doručujeme na mieru šité informácie a ponuky, pokiaľ nie je predpokladom súhlas; naše spracovanie údajov v rámci vymáhania práva, právneho postihu a právneho stíhania, prenos údajov o vodičoch, keď to je potrebné na realizáciu prepravy a nepretrváva priamy kontakt s vodičom, spracovanie údajov, ktoré sú potrebné k tomu, aby boli zabezpečené funkcie našich internetových stránok atď.
 • Zákonné povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR), napr. daňovo-právne povinnosti, povinnosti podľa pravidiel cestnej premávky, zákona o motorových vozidlách, trestného zákona – správneho, zákona o správnom konaní a predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí atď.
 • Pokiaľ nepretrváva žiaden z týchto právnych základov, je naše spracovanie údajov založené na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR. Samozrejme máte právo svoj udelené súhlasy kedykoľvek odvolať. Odvolaním udeleného súhlasu ale nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe udeleného súhlasu, a to až do jeho odvolania (tzn., odvolanie nemá účinok na minulosť).

Na vyššie uvedené účely môže byť, že skupina WALTER GROUP sprostredkuje Vaše osobné údaje nasledujúcim príjemcom:

 • spoločnostiam, ktoré prislúchajú nášmu koncernu ako aj ich zamestnancom
 • nami využívaným tretím stranám, napr. poskytovateľom IT služieb, poskytovateľom tlačových služieb, výpočtovým strediskám, prevádzkovateľom hostingu, softvéru a služieb, napr. za účelom zasielania informačného spravodajcu, poskytovateľom služieb v rámci regulácie škody a likvidácie škodovej udalosti (poisťovne, poisťovací partneri), správcom domov, právnikom, advokátom, obhajcom, daňovým poradcom, notárom, audítorom atď.
 • osobám, ktoré sú s nami v obchodnom vzťahu, napr. prepravní partneri, dodávatelia, obchodní partneri atď.
 • verejné inštitúcie, napr. colné úrady, MV, ambasády, vedenia krajov atď.

Čiastočne prebieha sprostredkovanie aj príjemcom mimo Rakúska a vo výnimočných prípadoch do nie bezpečných tretích štátov. V takom prípade sa ale postaráme o to, aby boli k dispozícii vhodné záruky na ochranu údajov, napr. prostredníctvom záväzných interných podnikových predpisov o ochrane údajov alebo štandardné doložky o ochrane údajov EÚ.

Vaše osobné údaje uchováva skupina WALTER GROUP iba tak dlho, ako to bude rozumne považované za potrebné na splnenie uvedených účelov. Navyše ukladáme Vaše osobné údaje dovtedy, pokiaľ pretrvávajú zákonné povinnosti archivácie alebo ešte neuplynuli premlčacie doby potenciálnych právne nároky.
Okrem iného ste oprávnení (za predpokladov aplikovateľného práva), (i) si overiť, či a aké osobné údaje skupina WALTER GROUP o Vás uložila a získať kópie týchto údajov, (ii) požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo nie sú spracovávané v súlade s právom, (iii) od nás požadovať obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov a (iv) za určitých okolností odporovať spracovávaniu svojich osobných údajov alebo odvolať svoj predtým udelený súhlas na spracovávanie, (v) požadovať prenositeľnosť údajov, (vi) poznať identitu tretích strán, ktorým sú sprostredkovávané Vaše osobné údaje a (vii) podať na príslušnom úrade sťažnosť.
Na našich internetových stránkach sú používané takzvané cookies. Cookie je malým súborom, ktorý sa môže uložiť do Vášho počítača, keď navštívite nejakú internetovú stránku. Skupina WALTER GROUP používa cookies zásadne k tomu, aby ponúkla používateľom dodatočné funkcie na internetovej stránke, napr., aby sa Vám uľahčila navigácia po internetovej stránke, aby Vám bolo umožnené používanie internetovej stránky z miesta, na ktorom ste ju opustili a/alebo na uloženie Vašich preferencií alebo nastavení, keď opäť navštívite internetovú stránku. Cookies nemôžu pristupovať k žiadnym iným údajom na Vašom počítači a ani ich nemôžu čítať alebo meniť.

Väčšina cookies na našich internetových stránkach sú takzvané cookies spojenia alebo dočasné cookies. Keď internetovú stránku opäť opustíte, budú automaticky vymazané. Navyše používa skupina WALTER GROUP trvalé cookies, ktoré zostanú uložené na pevnom disku. Tie ale môžete ručne vymazať vo Vašom prehliadači. Inak majú cookies životnosť od 1 mesiaca do 10 rokov. Skupina WALTER GROUP používa takéto trvalé cookies k tomu, aby Vás opätovne identifikovala, keď nabudúce navštívite našu internetovú stránku, aby sme tým pre Vás urobili používanie internetovej stránky komfortnejším, a aby sme internetovú ponuku čo možno najlepšie prispôsobili Vašim požiadavkám.

Okrem toho používa skupina WALTER GROUP cookies tretích poskytovateľov (napr. Facebook, LinkedIn), ktoré pomáhajú pritom, aby sme pre Vás vytvorili zaujímavejšiu internetovú ponuku. Preto sa pri používaní internetových stránok ukladajú aj dočasné a trvalé cookies tretích poskytovateľov. Výhradným účelom týchto cookies tretích poskytovateľov tkvie v tom, dať tretím poskytovateľom možnosť, osloviť Vás na mieru šitou reklamou. Skupina WALTER GROUP nepreberá za oprávnené použitie cookies tretími stranami žiadnu zodpovednosť a ani ručenie.

Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Pod identifikáciou ID používateľa získavajú iba pseudonymné údaje, tzn. napr. aké stránky si používateľ prehliadal, aké obsahy vyhľadával atď. Skupina WALTER GROUP nikdy nespája tieto pseudonymné údaje s osobnými údajmi používateľa.

Pri návšteve našich internetových stránok môžete s ukladaním cookies aktívne súhlasiť. Okrem toho máte možnosť aktivácie, resp. deaktivácie ukladania pre iba určité druhy cookies. Ak chcete nastavenia týkajúce sa cookies prispôsobiť k neskoršiemu časovému okamihu, môžete tak kedykoľvek urobiť tu.

Navyše môžete cookies kontrolovať na svojom počítači takým spôsobom, že si svoje nastavenia v prehliadači vyberiete tak, aby ste dostali správu vtedy, ak chce nejaká internetová stránka ukladať cookies. Na vašom počítači už uložené cookies môžete taktiež aj blokovať alebo vymazať.

Deaktivácia, blokovanie alebo vymazanie cookies môže negatívne ovplyvniť Vašu skúsenosť online a brániť Vám v úplnom využívaní našich internetových stránok.
Internetové stránky skupiny WALTER GROUP používajú Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa cookies k tomu, aby umožnil analýzu používania internetovej stránky a vypracoval finančne efektívnym spôsobom ľahko použiteľnú štatistiku prístupu na internetové stránky (preto máme v zmysle § čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR prevažne oprávnený záujem na spracovaní údajov). Informácie o používaní našich internetových stránok používateľom, ktoré vytvára cookies, sú spravidla prenášané a ukladané na server spoločnosti Google v USA.

Naše internetové stránky používajú Google Analytics ponúkanú možnosť maskovania (anonymizácie) IP. To znamená, že je IP adresa používateľa skracovaná spoločnosťou Google ešte v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa prenášaná na server spoločnosti Google v USA a tam skracovaná. Z poverenia skupiny WALTER GROUP bude spoločnosť Google využívať tieto informácie na to, aby vyhodnotila Vaše používanie internetových stránok, aby zostavila hlásenia o aktivitách internetových stránok, a aby poskytla skupine WALTER GROUP ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok a internetu. IP adresa odoslaná z prehliadača používateľa nebude v rámci Google Analytics spájaná s inými údajmi spoločnosti Google.

Zaznamenávaniu prostredníctvom cookies vytvorených a na používanie internetových stránok sa vzťahujúcich údajov (vr. Vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovávanie týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý sa nachádza pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternatívne môžete používanie Google Analytics zabrániť deaktiváciou štatistických cookies, a to v nastaveniach cookie tu.

Bližšie informácie týkajúce sa podmienok používania Google ako aj vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. pod http://www.google.at/intl/at/policies.

Internetové stránky používajú Google Re-Marketing. Google Re-Marketing je propagačnou službou spoločnosti Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), ktorým Vám môžeme na základe chovania pri používaní počas predchádzajúcich návštev na našich internetových stránkach ponúknuť cielenú reklamu predpokladaného záujmu. Táto reklama sa zobrazuje iba na reklamných miestach spoločnosti Google, buď na reklamných plochách Google Adwords alebo v sieti Google Display Network.

Google Re-Marketingu môžete v Google manažéri prispôsobenia reklám odporovať, resp. upraviť svoje nastavenia.

Alternatívne môžete Re-Marketingu na internetových stránkach zabrániť deaktiváciou marketingových cookies, a to v nastaveniach cookie tu.
Príležitostne a dočasne využívame Hotjar, aby sme lepšie pochopili potreby našich používateľov a optimalizovali ponuku na internetových stránkach. Pomocou technológie od Hotjar získavame lepšie porozumenie o skúsenostiach našich používateľov s internetovými stránkami, napr. koľko času potrebujú používatelia na vyplnenie formulárov. Hotjar zaznamenáva informácie o koncovom zariadení používateľa, maskovanú (anonymizovanú) IP adresu, geografickú lokalitu, jazykové nastavenia ako aj interakcie používateľa, akými sú pohyby myšou, kliknutia a zadania prostredníctvom klávesnice. Navyše využíva Hotjar cookies na opätovné rozpoznanie návštevníkov. Informácie nie sú ani zo strany Hotjar a ani z našej strany využívané na identifikáciu jednotlivých používateľov alebo spájané s inými údajmi o jednotlivých používateľoch. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Hotjar tu.

Používaniu, resp. využívaniu Hotjar môžete odporovať. Návod je k dispozícii pod www.hotjar.com/opt-out.

Alternatívne môžete používanie Hotjar zabrániť deaktiváciou štatistických cookies, a to v nastaveniach cookie tu.
(1) Na častiach jednotlivých internetových stránok skupiny WALTER GROUP sú včlenené aplikácie tretích strán (napr. AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), ako aj obsahy, ktoré sú uložené na platformách tretích strán (napr. Youtube). Napriek dôkladnému overovaniu a aktívnym opatreniam na zachovanie ochrany údajov nemá skupina WALTER GROUP žiaden vplyv na spôsob a použitie používateľských údajov tretími stranami, ktoré tieto nazbierali na internetových stránkach skupiny WALTER GROUP. Zodpovednosť za tieto údaje je výhradne na strane poskytovateľov týchto aplikácií:

(1.1) Jednotlivé internetové stránky skupiny WALTER GROUP obsahujú komponenty AddThis. AddThis je služba bookmarkingu, ktorá umožňuje používateľovi internetovej stránky spoločné používanie aktuálne vybranej stránky s inými používateľmi v sociálnych sieťach akými sú Facebook, Twitter, Instagram a iné. Používateľ tak môže obsahy internetovej stránky spoločne používať, komentovať a hodnotiť. Keď používa používateľ prvky AddThis, vytvorí internetový prehliadač používateľa priame spojenie so servermi AddThis a poprípade s vybranou sociálnou sieťou alebo službou bookmarkingu. Pri používaní AddThis sú využívané cookies. Pritom vytvorené údaje (ako napr. časový okamih používania alebo jazyk prehliadača) sú prenášané do spoločnosti AddThis LLC v USA, kde sa aj spracovávajú. Keď posielate obsahy internetovej stránky do sociálnych sietí, služieb bookmarkingu atď., môže byť vytvorené spojenie medzi návštevou internetovej stránky a profilom používateľa v príslušnej sieti. Bližšie informácie týkajúce sa spracovania údajov (vrátane spôsobu využitia) zo strany spoločnosti AddThis LLC a spoločnosťou AddThis LLC vykonávanej ochrany údajov nájdete pod http://www.addthis.com/privacy. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania údajov a ochrany údajov zo strany sociálnych sietí, služieb bookmarkingu atď., ako aj možnosti nastavenia používateľom si prečítajte v smerniciach o ochrane údajov jednotlivých poskytovateľov. Postúpenie dotknutých údajov prostredníctvom skupiny WALTER GROUP tretím stranám neprebieha. S používaním políčok AddThis vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním údajov zo strany spoločnosti AddThis LLC, a to v rozsahu, ktorý je zrejmý na internetovej stránke http://www.addthis.com. Používateľ môže kedykoľvek odporovať využívaniu používateľských údajov prostredníctvom použitia „Opt Out Cookie“. Bližšie informácie k tomu sú taktiež zrejmé z vyššie uvedenej internetovej stránky spoločnosti AddThis LLC. Keď si používateľ nepraje, aby spoločnosť AddThis zbierala cez internetovú stránku údaje používateľa, nesmie používateľ využívať prvky AddThis.

(1.2) Facebook Inc. so sídlom v 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (krátko iba Facebook), poskytuje pre prevádzkovateľov internetových stránok pluginy, ktoré sa používajú na jednotlivých internetových stránkach skupiny WALTER GROUP. Pluginy sú identifikovateľné na základe loga Facebooku, resp. lajku Facebooku a tlačidla Recommend. Keď používateľ vyvolá internetovú stránku skupiny WALTER GROUP, ktorá obsahuje tento plugin, vytvorí prehliadač používateľa spojenie so servermi poskytovateľa pluginu. Obsah pluginu je spoločnosťou Facebook sprostredkovaný priamo do prehliadača používateľa a zodpovedajúco zobrazený v rámci tejto stránky. Na zobrazený obsah pluginu nemá skupina WALTER GROUP žiaden vplyv. Facebook môže návštevu používateľa na príslušných stránkach internetovej stránky poprípade sledovať a priradiť ku konkrétnemu účtu Facebooku, ak je používateľ registrovaný na Facebooku alebo nedávno navštívil stránku od Facebooku, resp. s obsahmi od Facebooku. Keď používateľ aktívne využíva pluginy, pretože používateľ napr. aktivoval tlačidlo lajk alebo odoslal odporúčanie stránky, sú taktiež prehliadačom priamo do spoločnosti Facebook sprostredkovávané príslušné informácie bez toho, aby na to mala skupina WALTER GROUP vplyv. Presnejšie informácie týkajúce sa druhu, účelu a rozsahu, ako aj ich ďalšie spracovávanie a využívanie údajov používateľa zo strany spoločnosti Facebook, si prečítajte v oznámeniach o ochrane údajov v spoločnosti Facebook pod http://www.facebook.com/policy.php. Tam sa používateľ dozvie viac o právach a možnostiach nastavenia týkajúce sa ochrany súkromia. Účel a rozsah získania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook, ako aj ďalšie spracovávanie prostredníctvom spoločnosti Facebook nie sú skupinou WALTER GROUP ovplyvňované a taktiež nemá skupina WALTER GROUP k týmto údajom prístup.

(1.23) Twitter Inc. so sídlom 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (krátko iba Twitter) poskytuje pre prevádzkovateľov internetových stránok pluginy, ktoré sa používajú na jednotlivých internetových stránkach skupiny WALTER GROUP. Pluginy sú identifikovateľné na základe „Twitter-Tweet“ alebo „tlačidla Follow“. Stránky s týmto pluginom vytvárajú priame spojenie so spoločnosťou Twitter a sprostredkovávajú najrôznejšie údaje – v závislosti od Vášho stavu prihlásenia na stránke Twitter. Tým sa dajú pravdepodobne vyvodiť závery na používanie internetových stránok skupiny WALTER GROUP, ktoré by mohla spoločnosť Twitter využiť pre vlastné účely. Zobrazované obsahy pluginov sú uložené na serveroch spoločnosti Twitter a na internetových stránkach skupiny WALTER GROUP sú iba zobrazované. Účel a rozsah získania údajov prostredníctvom spoločnosti Twitter, ako aj ďalšie spracovávanie prostredníctvom spoločnosti Twitter nie je skupinou WALTER GROUP ovplyvňované a taktiež nemá skupina WALTER GROUP k týmto údajom prístup. Bližšie informácie týkajúce sa ustanovení ochrany údajov spoločnosti Twitter nájdete pod http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA poskytuje pluginy, ktoré sa používajú na internetových stránkach skupiny WALTER GROUP. Pri každom vyvolaní stránky na našich internetových stránkach, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn bude informovaná o tom, že používateľ navštívil naše internetové stránky s Vašou IP adresou. Keď používateľ klikne na „tlačidlo Like/Share“ os LinkedIn je na stránke LinkedIn je prihlásený na svojom účte, môže spoločnosť LinkedIn priradiť návštevu používateľa na našej internetovej stránke jemu a jeho používateľskému účtu. Skupina WALTER GROUP upozorňuje na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu znalosť o obsahu sprostredkovaných údajov a ani o ich využívaní spoločnosťou LinkedIn.

ďalšie informácie k tomu nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Internetové stránky využívajú takzvané retargeting technológie. Skupina WALTER GROUP využíva tieto technológie k tomu, aby pre používateľa vytvoril zaujímavejšiu internetovú ponuku. Táto technika umožňuje oslovovať používateľov, ktorí sa už zaujímali o internetovú stránku a služby alebo produkty skupiny WALTER GROUP, na internetových stránkach tretích strán reklamou.

Skupina WALTER GROUP je presvedčená o tom, že je zobrazovanie personalizovanej, na záujmy orientovanej reklamy spravidla pre používateľa zaujímavejšia ako reklama, ktorá nemá takýto osobný vzťah. Zobrazovanie týchto reklamných prostriedkov na internetových stránkach tretích strán sa realizuje na základe technológie cookie a analýzy prechádzajúceho chovania pri používaní. Forma reklamy prebieha úplne anonymne. Nie sú ukladané žiadne osobné údaje a taktiež nie sú spájané žiadne profily používania s osobnými údajmi používateľa.
Pre otázky alebo žiadosť týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov zo strany všetkých koncernových podnikov skupiny WALTER GROUP sme Vám centrálne k dispozícii.

Dopyt týkajúci sa
všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Kontakt Dopyt