Switch to your country version

UK
Walter Leasing Print Logo Prohlédnout – Vybrat – Odvézt

Sdělení o ochraně osobních údajů

Toto sdělení popisuje, jak společnost WALTER LEASING GmbH, se sídlem Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, zpracovává Vaše osobní údaje [email protected].

Společnost WALTER LEASING zodpovídá za dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů a dodržování všech právních předpisů na ochranu, za zákonné zacházení a utajení osobních údajů a jejich bezpečnost.

Dále uvedená plnění jsou obecná a týkají se obsahu všech postupů při zpracování údajů v rámci společnosti WALTER LEASING. To znamená, že tato plnění se na Vás budou vztahovat pouze částečně.

Osobní údaje zpracováváme hlavně pro tyto účely:

 • Zpracování nabídek a poptávek, které dostáváme, například od (potenciálních) dopravních partnerů, od osob, které chtějí zadat přepravy, dodávky, objednávky a další služby, nebo se zajímají o jinou spolupráci
 • Projednávání smluv a nabídek a vyhotovení smluv
 • Vyhodnocení vhodnosti jako smluvního partnera, například prověření bonity u potenciálních zákazníků, dodavatelů atd.
 • Vyřizování našich smluvních a obchodních styků, například provádění přeprav (dispozice) a dodávek, plnění nájemních a leasingových smluv, vystavování faktur, vystavování upomínek, zpracování reklamací a škodních případů, řízení kvality, vyřizování našich nákupů, optimalizace našich služeb použitím obchodních aplikací (například monitoring přepravy, portály atd.)
 • Vztahy se zákazníky, což znamená zasílání informací, newsletteru, nabídek a reklamních materiálů, běžná péče o zákazníky, pořádání různých akcí atd.
 • Uzavírání a správa pojištění, vyřizování škodních případů
 • Správa vozového parku: údržba a opravy našich vozidel
 • vývoj produktů
 • Správa koncernových společností
 • Provoz infrastruktury IT, například zajištění bezpečnosti, aktuálního stavu techniky, údržby atd.
 • Poskytování webových stránek: zlepšování a vývoj webových stránek, vytváření statistik používání, rozpoznání, bránění a zjišťování útoků na webové stránky atd.


 • Osobní údaje obdržíme

  • od Vás samotných: například při dotazech na nás, při uzavírání smluv, v rámci plnění smluv, které s námi byly uzavřeny
  • od koncernových podniků v rámci společnosti WALTER GROUP
  • od třetích osob, například od dopravních partnerů nebo zákazníků pro vyřizování zakázek
  • z veřejně přístupných zdrojů, například obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, úředních záznamů, spolkového rejstříku, živnostenského rejstříku
  • od Vašich internetových prohlížečů (automaticky) při návštěvě našich webových stránek na základě Vámi zvoleného nastavení

  Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Obchodní vztahy s námi ale nebudou možné, když nám nedáte k dispozici potřebné osobní údaje. Stejně tak nemůžeme zaručit všechny funkce našich webových stránek, když nám nedáte k dispozici potřebné osobní údaje.

 • Údaje o jménu, například jméno, příjmení, uživatelské jméno atd.
 • Údaje o osobě, například stáří, pohlaví, datum narození, národnost, role v podniku, kopie průkazů atd.
 • Kontaktní údaje, například adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.
 • Identifikační údaje, například číslo osobního průkazu, číslo cestovního pasu, číslo zákazníka atd.
 • Bankovní údaje, například číslo účtu, údaje o bonitě atd.
 • Úřední údaje, například spisová značka, daňové identifikační číslo, obstavení mzdy, pas nájemníka (Německo) atd.
 • Údaje o vozidle, například číslo automobilu, číslo podvozku, číslo motoru, poznávací značka, osvědčení o registraci, tankovací karta, informace o řidičském průkazu na vysokozdvižný vozík atd.
 • Obrazové soubory a videonahrávky
 • Uživatelské údaje IT, například údaje o spojení, přihlašovací informace, IP adresy, referery, uživatelská jména pro externě přístupné systémy atd.
 • Uživatelské údaje webových stránek: datum a čas vyvolání, IP adresa, název a verze internetového prohlížeče, určitá cookies atd.
 • Údaje o chování osob, například poznámky k reakci při odpovědi a upomínce, korespondence a vysvětlivky k probíhajícím šetřením atd.
 • Rasový / etnický původ, například místo narození v průkazech atd.
 • Údaje o poloze, například data GPS, časové razítko signálu GPS, údaje o poloze (stupeň délky a šířky) atd.

Právní základy pro naše zpracování Vašich údajů jsou tyto:

 • Plnění smlouvy a provedení předsmluvních opatření (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR), například když organizujeme hladký průběh přeprav a dodávek, zpracováváme reklamace a hlášení o škodě, zabýváme se řízením kvality, vypracováváme nabídky a odpovídáme na ně atd.
 • Náš převažující zájem (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), například když Vám předáváme upravené informace a nabídky, takže souhlas není nutný; naše zpracování údajů v rámci právního jednání, předávání údajů o řidiči, jestliže to je nutné pro vyřízení přepravy a s řidičem není žádný přímý kontakt, zpracování údajů, které jsou nutné pro to, aby byly zaručeny funkce našich webových stránek atd.
 • Právní povinnosti (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR), například zákonné daňové povinnosti, povinnosti podle StVO, KFG, VwStG, VwVfG (zákonné předpisy týkající se dopravy, vozidel, správního a trestního řízení), předpisy proti praní špinavých peněz atd.
 • Jestliže žádný z uvedených právních základů neexistuje, naše zpracování osobních údajů se zakládá na Vašem souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Samozřejmě máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (to znamená: odvolání nepůsobí zpětně).

Pro výše uvedené účely se může stát, že Vaše osobní údaje poskytneme těmto příjemcům:

 • společnosti, které patří k našemu koncernu, a jejich zaměstnanci
 • námi využívané třetí osoby, například poskytovatelé IT služeb, tiskárny, výpočetní centra, poskytovatelé hostingu, dodavatelé softwaru a servisu, například pro zasílání novinek e-mailem, poskytovatelé služeb v rámci likvidace a vyřizování škodních událostí (pojišťovny a pojišťovací partneři), domovní správci, advokáti, daňoví poradci, notáři, auditoři atd.
 • osoby, které jsou s námi v obchodním vztahu, například dopravní partneři, dodavatelé, obchodní partneři atd.
 • veřejné instituce, například celní úřady, BMI (ministerstvo vnitra), zastupitelství, okresní hejtmanství atd.

Údaje předáváme částečně také příjemcům mimo Rakousko a ve výjimečných případech třetím státům, které nejsou bezpečné. V tomto případě se ale postaráme o to, aby byla k dispozici vhodná bezpečnostní opatření, například závazné interní podnikové předpisy na ochranu osobních údajů nebo standardní doložky o ochraně osobních údajů EU.

Vaše osobní údaje ukládáme pouze po dobu, kterou lze důvodně považovat za nutnou, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Kromě toho budeme ukládat Vaše osobní údaje tak dlouho, dokud bude existovat zákonná povinnost k jejich ukládání nebo dokud neuplyne promlčecí lhůta potenciálních právních závazků.
Kromě jiného máte právo (za podmínek, stanovených příslušným právním řádem), (i) ověřit, jestli a které osobní údaje o Vás máme uloženy a obdržet kopie těchto osobních údajů, (ii) požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, které jsou chybné nebo jsou zpracovány v rozporu s právem, (iii) požadovat od nás omezení zpracování Vašich osobních údajů a (iv) za určitých okolností odmítnout zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, (v) požadovat přenositelnost údajů (vi) znát totožnost třetích osob, kterým byly Vaše osobní údaje poskytnuty a (vii) podat stížnost u příslušného úřadu.

Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. Cookie je malý soubor, který může být uložen ve Vašem počítači, když navštívíte nějakou webovou stránku. Cookies zásadně používáme k tomu, abychom na webové stránce mohli uživatelům nabídnout dodatečné funkce, například abychom Vám usnadnili navigaci na webové stránce, umožnili Vám znovu použít webovou stránku tam, kde jste ji opustili a/nebo k uložení Vašich preferencí nebo nastavení, jakmile webovou stránku znovu navštívíte. Soubory cookies nemají přístup k žádným dalším údajům na Vašem počítači, nemohou je číst, ani měnit.

Většina cookies na našich webových stránkách jsou takzvané relační nebo dočasné cookies. Budou automaticky smazány, když opustíte webovou stránku. Kromě toho používáme trvalé cookies, které zůstanou uloženy na pevném disku. Tyto cookies však můžete ve svém internetovém prohlížeči ručně vymazat. Tyto cookies mají jinak životnost od 1 měsíce do 10 let. Tyto trvalé cookies používáme k tomu, abychom Vás při Vaší příští návštěvě našich webových stránek znovu poznali, umožní Vám komfortnější používání našich webových stránek, a internetovou nabídku co nejlépe přizpůsobí Vašim požadavkům.

Kromě toho používáme cookies třetích poskytovatelů (například Facebook, Linkedin), které nám pomáhají vytvářet pro Vás zajímavější internetovou nabídku. Proto jsou při používání webových stránek ukládány také dočasné a trvalé cookies třetích poskytovatelů. Tyto cookies slouží výlučně k tomu účelu, aby třetím poskytovatelům daly možnost Vás oslovit na míru přizpůsobenou reklamou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za zákonné používání cookies třetí stranou.

Při návštěvě našich webových stránek můžete aktivně odsouhlasit ukládání cookies nad rámec technicky nutného rozsahu. Kromě toho máte možnost aktivovat, popřípadě deaktivovat ukládání pouze určitých druhů cookies. Pokud budete chtít svá nastavení cookies někdy později změnit, můžete udělat kdykoli v záložce nastavení cookies.

Souhlas se soubory cookie
Naše webové stránky používají technologii pro udělení souhlasu se soubory cookie od OneTrust sloužící k získání Vašeho souhlasu s ukládáním určitých cookies ve Vašem koncovém zařízení, které budou dokumentovány v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytovatel této technologie je společnost OneTrust Technology Ltd.

Jakmile vstoupíte na naše webové stránky, vytvoří se spojení se servery společnosti OneTrust k vyžádání Vašeho souhlasu s užíváním cookies. OneTrust pak uloží do prohlížeče ve Vašem počítači soubor cookie, umožňující přiřadit Váš souhlas, resp. jeho zrušení. Tímto způsobem získané údaje budou uloženy až do chvíle, než si u nás vyžádáte jejich vymazání, vymažete soubor cookie od OneTrust ve Vašem počítači, nebo pokud zanikne důvod pro ukládání údajů.

Společnost OneTrust je využívána za účelem získání zákonem požadovaného souhlasu s použitím cookies. Právní rámec tvoří čl. 6, odst. 1 S. 1, písm. c) GDPR.

Se společností OneTrust jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek. Jedná se o smlouvu, vyžadovanou zákonem o ochraně údajů, která zaručuje, že společnost OneTrust bude nakládat s osobními údaji návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny, a bude přitom dodržovat GDPR.

Kromě toho můžete cookies kontrolovat ve svém počítači tím, že svůj internetový prohlížeč nastavíte tak, abyste dostal(a) upozornění, když webová stránka bude chtít uložit cookies. Můžete cookies také blokovat nebo mazat, když již byly uloženy ve Vašem počítači.

Pokud jsou cookies spojeny s ukládáním osobních údajů ve třetí zemi mimo oblast platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ve které neplatí ani bilaterální dohody odpovídající úrovni ochrany osobních údajů dle GDPR, budou tyto cookies ukládány pouze v případě, že jste udělili souhlas k jejich ukládání.

Deaktivace, blokování nebo mazání cookies může ovšem ovlivnit Vaše online zkušenosti a zabránit Vám plně využívat naše webové stránky.

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google. Inc. („Google“), pokud jste s aktivací použití služby Cookies v nastavení Cookies souhlasili. Systém Google Analytics používá cookies, aby umožnil provádět analýzu používání webové stránky a vytvořil pro nás levným způsobem snadno použitelnou statistiku přístupů na naše webové stránky. Informace o používání našich webových stránek uživatelem se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají, pokud jste k tomu dali souhlas.

Naše webové stránky používají anonymizaci IP, kterou nabízí Google Analytics. To znamená, že IP adresa uživatele je společností Google zkrácena ještě uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa předána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Pověřili jsme společnost Google, aby tyto informace používala k vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, sestavovala zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytovala nám služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. IP adresy předané v rámci Google Analytics internetovým prohlížečem uživatele nejsou sdružovány s ostatními údaji od společnosti Google.

Sběru dat, jež se vztahují k používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a jsou generovány prostřednictvím cookies, a tedy i zpracovávání těchto údajů společností Google, můžete zabránit tím, že si prostřednictvím následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete toto rozšíření internetového prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Další informace o podmínkách používání Google a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html, popřípadě na adrese http://www.google.at/intl/at/policies.
Webové stránky používají remarketing Google, pokud jste použití marketingových Cookies aktivovali v nastavení Cookies. Remarketing Google je webová služba Google Inc., pomocí které Vám můžeme zasílat cílenou reklamu podle Vašeho pravděpodobného zájmu, na základě Vašeho chování při předchozích návštěvách našich webových stránek. Tato reklama se objeví pouze na reklamních místech Google, buď na reklamních plochách Google Adwords nebo na Google Display Network.

V aplikaci Google Ads Preference Manager můžete odmítnout remarketing Google, popřípadě upravit svá nastavení.
Naše webové stránky využívají mapové podklady od Google Maps, od společnosti Google Inc. Při tomto přenosu dat dochází k přenosu IP-adresy uživatele mezi prohlížečem a servery Google Maps v USA.

Zpracování údajů se provádí na základě GDPR, článku 6, odst. 1, písm. f (oprávněný zájem na usnadnění vyhledávání míst, uvedených na našich webových stránkách).
Na našich stránkách využíváme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Inc.

Pomocí reCAPTCHA se ověřuje, jestli údaje, zadávané na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatický program. reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spouští automaticky ve chvíli, kdy si návštěvník webovou stránku otevře. reCAPTCHA při analýze vyhodnocuje různé informace (např. IP-adresu, dobu setrvání návštěvníka na webových stránkách nebo pohyby myši uživatele). Údaje získané na základě této analýzy se dále předávají společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají kompletně na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorňováni na to, že probíhá analýza.

Zpracování údajů se provádí na na základě GDPR, článku 6, odst. 1, písm. f (oprávněný zájem ochránit nabídky na webových stránkách před zneužitím prostřednictvím automatizovaného špehování a spamu).
Do našich webových stránek jsme zařadili videa YouTube, proto můžeme prezentovat zajímavá videa přímo na našich stránkách. YouTube je dceřinou společností firmy Google Inc. Videoportál provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud vstoupíte na některou z našich webových stránek obsahujících video, Váš prohlížeč se automaticky spojí se servery YouTube, případně Google. Odpovědnost za zpracování osobních údajů v Evropě nese Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko).

Zpracování osobních údajů se provádí na základě GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f.
Na jednotlivých stránkách používáme v případě potřeby přechodně Google Optimize, službu společnosti Google Inc. Google Optimize analyzuje užívání nejrůznějších variant webových stránek, abychom byli podle chování uživatele webových stránek schopni vhodným způsobem upravit jejich uživatelskou přívětivost. Google Optimize používá cookie k odkazům na jednotlivé varianty.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f.
Webové stránky používají Bing Ads Universal Event Tracking (UET), pokud jste odsouhlasili použití marketingových cookies v nastavení cookies. Bing Ads je webová služba společnosti Microsoft Corporation, pomocí které Vám můžeme zasílat cílenou reklamu podle Vašeho pravděpodobného zájmu, na základě Vašeho uživatelského chování při předchozích návštěvách našich webových stránek. Vaše osobní údaje poskytujeme v tomto případě provozovateli Bing Ads, společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

Bližší informace o pravidlech ochrany osobních údajů společností Microsoft získáte na adrese https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Nastavení reklamy orientované podle zájmů můžete u společnosti Microsoft změnit také na adrese https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. a.
Příležitostně a dočasně používáme Hotjar, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali nabídku na webových stránkách, pokud jste nám k tomu v nastavení Cookies dali souhlas. Pomocí technologie Hotjar lépe porozumíme zkušenostem našich uživatelů s webovými stránkami, například kolik času uživatel potřebuje k vyplnění formulářů. Hotjar zaznamenává informace o koncovém zařízení uživatele, jeho anonymizovanou IP adresu, geografické umístění, jazyková nastavení a interakce uživatele, jako jsou pohyby myší, kliknutí a zadání z klávesnice. Hotjar navíc používá cookies pro opětovné rozpoznání návštěvníků. Tyto informace nevyužívá ani naše společnost, ani Hotjar k identifikaci jednotlivých uživatelů, ani je nesdružuje s dalšími údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hotjar zde.
Naše webové stránky používají pluginy sociálních médií od Walls.io. Umožňují nám aktualizovat informace o našem podniku v sociálních médiích a zobrazit je přímo na webových stránkách. Při spuštění tohoto pluginu je IP adresa uživatele poskytnuta společnosti Walls.io. Zpracování údajů se provádí výlučně v rámci EU. Walls.io provozuje společnost Walls.io GmbH se sídlem ve Vídni, v Rakousku.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f.
Jednotlivé části našich webových stránek využívají chatovací plugin SmartSupp. Poskytovatelem je společnost SmartSupp, se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika. SmartSupp chat můžete použít pro zahájení přímé komunikace s našimi pracovníky. Údaje se shromažďují, ukládají a zpracovávají za účelem zodpovězení Vašich dotazů. SmartSupp zaznamenává historii Vámi navštívených webových stránek (URL a odkaz) a informace o použitém prohlížeči. Kromě toho budou předány kontaktní údaje a obsah Vašich dotazů, které jste dobrovolně poskytli formou tohoto kontaktu. Používají se k tomu session coockies (cookie relací), které se po návštěvě webových stránek smažou. Poskytnuté údaje jsou uloženy na serverech Evropské Unie.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f.
Pro zabezpečení našich webových stránek a optimalizaci doby jejich načítání využíváme CloudFlare jako webový firewall a CDN („Content Delivery Network“). Všechny dotazy jsou proto nuceně směrovány přes jejich server a konsolidovány ve statistikách, které nelze deaktivovat.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f.

Další informace k otázkám bezpečnosti a ochrany osobních údajů v Cloudflare naleznete na adrese: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Užíváme "Short.IO", abychom mohli zpřístupnit naše internetové nabídky prostřednictvím krátkých a jednoduchých URL adres pod naší vlastní nezávislou doménou. Poskytovatelem je Short.cm Inc, Delaware, USA.

Short.IO umožňuje vytvoření a správu tzv. krátkých adres Short-URL, informačních adres Pretty-URL a souvisejících QR kódů. Při zadání těchto adres URL provede Short.IO odpovídající přesměrování na uloženou cílovou stránku.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f. Máme oprávněný zájem na tom, aby byly naše internetové nabídky zpřístupněny prostřednictvím prostřednictvím krátkých a jednoduchých adres URL.
K prevenci podvodných útoků na naše reklamy v GoogeAdds využíváme službu "Lunio Click Fraud Prevention" (dále jen "Lunio"). Poskytovatelem je PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS.

Služba Lunio kontroluje každé kliknutí na naše reklamy GoogleAdds, zda nedošlo k pokusu o podvod. IP adresy nelegálních zdrojů jsou následně vyloučeny z našich reklam GoogleAds.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f. Máme oprávněný zájem na tom, aby byly naše internetové nabídky chráněny před podvodným zneužitím kliknutí a tím i před finančními ztrátami.
Jsme Vám k dispozici pro jakékoli dotazy nebo požadavky související se zpracováním Vašich osobních údajů.

Dotaz k
Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Kontakt Poptávka